VEDTÆGTER FOR AB FOREVER AF 28 MARTS 2011

Vedtægter for Akademisk Boldklub´s officielle fanklub af 1995 AB Forever

Nedenstående vedtægter er godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 28 marts, 2011, og trådte i kraft umiddelbart efter endt generalforsamling.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er AB FOREVER – AB´s Officielle Fanklub. Grundlagt d. 17. august 1995.

Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Gladsaxe kommune

Stk. 3. Foreningen er en selvstændig organisation, der ledelsesmæssigt er uafhængig af AB A/S. Der forhandles dog hvert år med AB A/S om økonomisk tilskud til foreningen, samt andre samarbejdsforhold. Dette nedskrives i en samarbejdsaftale med AB A/S,
hvor i formand for AB Forever og direktør for AB A/S underskriver aftalen.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at støtte AB på en festlig og fredelig måde, for derigennem at udbrede kendskabet til klubben i Danmark, samt gennem sociale aktiviteter for foreningens medlemmer at udbrede Fairfans ånd og væremåde (fredelig og tolerant sameksistens med andre fodboldfans).

§ 3. Kontingent
Stk. 1. Foreningens kontingenttakster fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Bestyrelsen kan vedtage nye kontingenttyper i det omfang den finder det formålstjenstligt. Kontingenttaksten skal forelægges på førstkommende generalforsamling til orientering.

Stk. 3. Kontingentet opkræves forud for 1 år ad gangen.

Stk. 4. Ved indmeldelse på andet tidspunkt end i perioden d. 1. januar til 31. maj betales første år fuldt kontingent. Derefter kan bestyrelsen til enhver tid tilbyde medlemskab til reduceret pris i forbindelse med fanklubbens arrangementer, dog minimum kr.50,-

Indmeldelse
Stk. 1. Enhver person kan optages som medlem af AB Forever. Dette skal ske ved at rette skriftlig henvendelse til formand på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., til kassereren på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., eller via brev sendt til: AB Forever, Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg, att. Formand. Endvidere kan man også personligt henvende sig til formand, kasserer eller øvrige bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med AB Forever aktiviteter.

Stk. 2. Alle medlemmer registreres med minimum medlemsnummer, navn, adresse, fødselsdato/alder, telefonnummer og e-mailadresse(såfremt en sådan haves).

Stk. 3. Alle medlemmer får hvert år et personligt medlemskort med individuelt medlemsnummer.

Stk. 4. Bestyrelsen kan afvise en indmeldelse, når særlige forhold giver anledning hertil. En sådan beslutning kræver dog, at mindst 5 bestyrelsesmedlemmer har stemt for at afvise indmeldelsen.

Stk. 5. Æresmedlemmer kan kun udnævnes, hvis den samlede bestyrelse stemmer herfor. Et æresmedlemskab er kontingentfrit og for livet, med mindre vedkommende påfører sig en eksklusion eller selv frasiger sig dette. Æresmedlemmer har fortsat samme rettigheder som øvrige medlemmer.

§ 5. Udmeldelse af AB Forever
Ønsker et medlem at melde sig ud af AB Forever, skal dette skriftligt meddeles pr. mail til kasseren på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., eller pr. brev til: AB Forever, Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg, att. Kasserer. Sker udmeldelse efter d. 20. februar i året tilbagebetales kontingent ikke.

§ 6. Eksklusion af medlemmer
Eksklusion af et medlem kan finde sted, når særlige forhold giver anledning hertil.
Såfremt et medlem gør sig ufordelagtigt bemærket, kan denne få en advarsel fra bestyrelsen om, at dette ikke accepteres en anden gang. Hvis et medlems opførsel handler i direkte strid med AB Forever´s værdier og idegrundlag kan en eksklusion finde sted uden nogen former for advarsel. Spørgsmål vedrørende eksklusion behandles alene af bestyrelsen og eksklusion kan finde sted ved almindeligt flertal i bestyrelsen.

 

§ 7. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold og under respekt for beslutninger truffet af generalforsamlingen.

Stk. 2. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mellem 5 og 9 personer. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år.

Stk. 3. Endvidere vælges hvert år op til 3 suppleanter der kan deltage i møder og aktiviteter på lige fod med den øvrige bestyrelse, men ikke har stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 4. Endvidere vælges 1 revisor. Valgperioden for denne er 1 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Kun personer over 18 år, der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder, er valgbare.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
I ulige år vælges formand og aktuelle bestyrelsesmedlemmer.
I lige år vælges næstformand, kasserer og aktuelle bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg kan finde sted hvert år.

Stk. 7. Ønsker man at stille op til bestyrelsen skal dette skriftligt via mail/brev meddeles den siddende bestyrelse senest 14 dage inden generalforsamlingen. I ansøgningen om indtrædelse i bestyrelsen skal man begrunde sit ønske om indtræden, samt hvilke arbejdsområder man ønsker at påtage sig. Afgørelsen om indtræden afgøres herefter via hemmelig afstemning til generalforsamlingen, hvor afgørelsen alene ud fra antallet af JA contra NEJ stemmer er afgørende.
Alle afstemninger vedr. indtrædelse i bestyrelsen foretages hemmeligt.

Stk. 8. Hvis der er flere kandidater til bestyrelsen end pladser heri, foretages der en afstemning ved generalforsamlingen om hvem der skal indtræde. Afstemningen foretages hemmeligt, hvor kun bestyrelsen kender den nøjagtige stemmefordeling.

Stk. 9. Efter endt generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand og kasserer ved det først kommende bestyrelsesmøde.

Stk. 10. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (og nedlægge disse) i det omfang de finder det nødvendigt, uden dette skal vedtages ved generalforsamlingen.
I alle udvalg udnævnes en formand, som er ansvarlig for at forelægge aktiviteter og beslutninger for bestyrelsen.

Stk. 11. Efter bestyrelsen har konstitueret sig gennemgås vedtægter for AB Forever samt tro og love erklæring. Begge gennemgåede dokumenter underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Herefter udarbejdes udvalg og ansvarsfordeling, hvilket nedskrives og derefter underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer ved det næste bestyrelsesmøde.

Stk. 12. Hvis kasseren eller et bestyrelsesmedlem ønsker at træde ud af bestyrelsen inden den nedskrevne valgperiode er overstået, skal dette ske ved skriftlig henvendelse enten via mail til formanden på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., eller via brev, som, som sendes til AB Forever, Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg, att. formanden.
Hvis det er formanden, som ønsker at træde ude af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, skal dette meddeles via mail/brev til alle bestyrelsesmedlemmerne.
Herefter skal den øvrige bestyrelse ved førstkommende bestyrelsesmøde udnævne nye til posterne.
I den mellemliggende tid mellem posterne besættes, er det næstformanden som træder ind som formand. I tilfældet af, at der er kassererposten som er ledig indtræder bedst egnede bestyrelsesmedlem på posten, og varetager opgaven indtil ny kasserer er fundet.

§ 8. Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen der afholdes hvert år i København den sidste torsdag i januar måned.
Generalforsamlingen med dagsorden skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på fanklubbens hjemmeside www.abforever.dk.
Til de medlemmer som er tilmeldt AB Forevers nyhedsbreve, hvilket kan ske via henvendelse til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., vil endvidere modtage mail omkring indkaldelse til generalforsamling. Dette udsendes i forlængelse af bekendtgørelse på hjemmesiden.
Ønsker et medlem at modtage indkaldelsen pr. brev skal dette meddeles bestyrelsen skriftligt senest d. 1. december året inden næste års generalforsamlingen til adressen:
AB Forever, Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg, att. Formanden.

Dagsordenen skal mindst omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted. De indkomne forslag kan rekvireres fra fanklubben 8 dage før generalforsamlingen.

Samtlige medlemmer over 14 år, der har været medlem i mindst 3 måneder, har stemmeret på generalforsamlingen. Har man været medlem af Krudtugleklubben inden optagelse i AB Forever har man automatisk stemmeret.
Fuldmagter skal godkendes af generalforsamlingens dirigent.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Eventuelle ændringer af vedtægter kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Ved ændringer af vedtægterne skal bestyrelsen lægge disse ændringsforslag ud på hjemmesiden www.abforever.dk samtidig med indkaldelse og når dagsordenen offentliggøres.

Kassereren fører tilsyn med foreningens midler, og skal på generalforsamlingen fremlægge regnskabet revideret af den generalforsamlingsvalgte revisor.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles på bestyrelsens foranledning. Endvidere kan AB Forevers medlemmer også indsende en motiveret, skriftlig anmodning herom. Denne anmodning skal være underskrevet af mindst 25 % af foreningens medlemmer. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes senest 14 dage efter anmodningen med samme frister, som er gældende for ordinær generalforsamling.

 

§ 10. Ophævelse af AB Forever
Ophævelse af AB Forever kan kun finde sted på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling og kræver et 2/3-dels flertal fra de fremmødte. Ved ophævelse tildeles foreningens midler AB´s ungdomsafdeling.

Søborg d. 28. marts 2011
AB Forever